Skip to content

ALGEMENE VOORWAARDEN

UW ZAAK, MIJN ZAAK wil graag je partner zijn … dus laten we elkaar respecteren: hier zijn de kleine lettertjes.

 

 

Algemene voorwaarden

 1. Definities
1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en/of diensten van uwzaakmijnzaak.nl wordt gesloten.
1.2 Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en uwzaakmijnzaak.nl komt pas tot stand nadat de schriftelijke opdrachtbevestiging door de Opdrachtgever voor akkoord is ondertekend en is geretourneerd voor levering van één of meer producten en/of diensten door uwzaakmijnzaak.nl.
 
 1. Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, alle door uwzaakmijnzaak.nl gesloten overeenkomsten en alle overige door uwzaakmijnzaak.nl verrichtte diensten c.q. handelingen.
2.2 Door ondertekening van een overeenkomst met uwzaakmijnzaak.nl verklaart de Opdrachtgever dat hij/zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van uwzaakmijnzaak.nl en dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever c.q. derden zijn voor uwzaakmijnzaak.nl niet bindend en niet van toepassing.
2.4 Indien zich tussen uwzaakmijnzaak.nl en Opdrachtgever een situatie voordoet, die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 
 1. Offertes
3.1 Alle offertes van uwzaakmijnzaak.nl zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende een termijn voor aanvaarding die in de offerte is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product of dienst, waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft, in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3.2 uwzaakmijnzaak.nl kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes (dan wel een onderdeel daarvan) een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 De in een offerte vermelde prijzen en de prijzen op de website zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.4 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is uwzaakmijnzaak.nl daaraan niet gebonden. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en uwzaakmijnzaak.nl zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij uwzaakmijnzaak.nl anders aangeeft.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht uwzaakmijnzaak.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 
 1. Uitvoering en wijziging overeenkomst
4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
4.2 Door een wijziging c.q. aanvulling van de overeenkomst kan de oorspronkelijke opgave van prijs en termijn van uitvoering worden gewijzigd. uwzaakmijnzaak.nl is gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord (schriftelijk / via e-mail) is gegeven door de Opdrachtgever. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van uwzaakmijnzaak.nl op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
4.3 De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat alle gegevens, waarvan uwzaakmijnzaak.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan uwzaakmijnzaak.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan uwzaakmijnzaak.nl zijn verstrekt, heeft uwzaakmijnzaak.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt dus niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de benodigde gegevens juist en volledig aan uwzaakmijnzaak.nl ter beschikking heeft gesteld.
4.4 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan uwzaakmijnzaak.nl een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben, bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
4.5 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan uwzaakmijnzaak.nl de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk of via e-mail heeft goedgekeurd.
 
 1. Wijzigingen en meerwerk
5.1 Indien uwzaakmijnzaak.nl op verzoek of met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen producten en diensten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de Opdrachtgever aan uwzaakmijnzaak.nl worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven, zoals vermeld op de website. uwzaakmijnzaak.nl is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
5.2 Voor zover voor de producten en diensten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal uwzaakmijnzaak.nl de Opdrachtgever tevoren schriftelijk (via e-mail) informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
5.3 Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
5.4 Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor uwzaakmijnzaak.nl van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 
 1. Betaling en incassokosten
6.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door uwzaakmijnzaak.nl aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door uwzaakmijnzaak.nl aangegeven.
6.2 Tenzij anders is overeengekomen: aanbetaling van 25% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet van de website. Bij gebreke van betaling daarvan is uwzaakmijnzaak.nl bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
6.3 Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag (mogelijk in termijnen)  gefactureerd. Na ontvangst van het restbedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst, mocht deze zich in eerste instantie op de ontwikkelomgeving van uwzaakmijnzaak.nl bevinden.
6.4 Twee weken na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten.
6.5 Nadat de betaling is gedaan en dus het volledige bedrag op de rekening van uwzaakmijnzaak.nl gestort is, zullen de inloggegevens van de betreffende site aan de Opdrachtgever kenbaar gemaakt worden. Ook zal een eventuele handleiding aan de Opdrachtgever verstrekt worden na ontvangst van de betaling.
6.6 Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken (gerekend vanaf de datum op de rekening) aan de uwzaakmijnzaak.nl kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal uwzaakmijnzaak.nl een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
6.7 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op. De Opdrachtgever, die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW), is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
6.8 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling van een factuur (of deelfactuur vanwege gespreid betalen) binnen de overeengekomen termijn, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zullen er kosten in rekening worden gebracht.
– Opdrachtgever moet deze (deel)factuur uiterlijk op de vermelde datum voldoen. De tweede (en volgende) betalingstermijn(en) bij uitgestelde betaling via facturering is uiterlijk 8 dagen.
– Bij het niet nakomen van de eerste (of opvolgende) betalingstermijn(en) stuurt uwzaakmijnzaak.nl de klant een herinnering. Als de klant na deze herinnering niet heeft gereageerd en na 8 dagen ook nog niet heeft betaald, zal uwzaakmijnzaak.nl de klant er persoonlijk aan herinneren via een telefoongesprek. Dit gesprek zal schriftelijk worden bevestigd.
– ls er zelfs na telefonisch contact nog niet betaald, dan zal uwzaakmijnzaak.nl de Opdrachtgever de tweede betalingsherinnering (de zgn. 14-dagen-herinneringsbrief) sturen. In deze herinneringsbrief krijgt de Opdrachtgever 14 dagen de tijd om alsnog de rekening te betalen. Tevens zal worden aangekondigd dat er incassokosten zullen worden berekend als er nog steeds niet betaald binnen de 14 dagen termijn. De hoogte van de incassokosten die uwzaakmijnzaak.nl hanteert, zijn de incassotarieven, genoemd in het Besluit ‘Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’, oftewel de Wet Incasso Kosten (WIK) van 1 juli 2012, Artikel 2.  
– Als de rekening nu nog altijd niet betaald is, dan zal uwzaakmijnzaak.nl een incassobureau inschakelen. uwzaakmijnzaak.nl zal de Opdrachtgever dan ook in gebreke stellen. De vordering zal met dwangmiddelen geïnd gaan worden en alle kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.
6.9 uwzaakmijnzaak.nl kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.
6.10 uwzaakmijnzaak.nl kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
6.11 uwzaakmijnzaak.nl is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
6.12 Alle op de site https://www.uwzaakmijnzaak.nl genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders is vermeld.
 
 1. Prijsverhoging
7.1 uwzaakmijnzaak.nl heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan op deze site bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.
7.2 Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Uwzaakmijnzaak.nl zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
7.3 Indien uwzaakmijnzaak.nl bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is uwzaakmijnzaak.nl onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
 
 1. Onderhoudscontracten
8.1 Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig onderhoudscontract voor een website, vervaardigd door uwzaakmijnzaak.nl.
8.2 Met onderhoud van de website wordt bedoeld het verwerken van verkregen data van de Opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website en het up-to-date houden van het content management systeem WordPress met de door uwzaakmijnzaak.nl gebruikte plugins (ook wel verder “beheer” van de website genoemd).
8.3 Een contract voor onderhoud c.q. beheer van een product/dienst van uwzaakmijnzaak.nl wordt aangegaan voor een termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen, en wordt daarna telkens stilzwijgend met 12 maanden verlengd.
8.4 Het contract voor onderhoud c.q. beheer kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
8.5 Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.
8.6 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een (leverings)termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever uwzaakmijnzaak.nl derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Uwzaakmijnzaak.nl dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 
 1. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
9.1 uwzaakmijnzaak.nl heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.
9.2 uwzaakmijnzaak.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
– de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst uwzaakmijnzaak.nl ter kennis is gekomen omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
– door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever of dat zich omstandigheden van dien aard voordoen, dat niet langer van uwzaakmijnzaak.nl kan worden gevergd dat de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal worden nakomen.
9.3 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is uwzaakmijnzaak.nl gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, direct en indirect ontstaan.
9.4 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door uwzaakmijnzaak.nl, zal uwzaakmijnzaak.nl in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.
 
 1. Overmacht
10.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan (naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen) alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop uwzaakmijnzaak.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor uwzaakmijnzaak.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen. uwzaakmijnzaak.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat uwzaakmijnzaak.nl haar verbintenis had moeten nakomen.
10.2. uwzaakmijnzaak.nl is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.
10.3 uwzaakmijnzaak.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop uwzaakmijnzaak.nl geen invloed kan uitoefenen.
 
 1. Eigendomsvoorbehoud
11.1 Alle door uwzaakmijnzaak.nl in het kader van de overeenkomst gemaakte producten/diensten blijven als eigendom van uwzaakmijnzaak.nl op de ontwikkelomgeving van uwzaakmijnzaak.nl totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met uwzaakmijnzaak.nl gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 
 1. Copyright
12.1 Alle aan uwzaakmijnzaak.nl verstrekte goederen worden aan Opdrachtgever teruggegeven als deze dat wenst.
12.2 Alle door uwzaakmijnzaak.nl ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door uwzaakmijnzaak.nl voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.
 
 1. Garanties, onderzoek en reclames
13.1 De door uwzaakmijnzaak.nl te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
13.2 De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. uwzaakmijnzaak.nl kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
13.3 De in lid 2 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van twee weken na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door uwzaakmijnzaak.nl verstrekte garantie een zaak betreft die door derden werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
13.4 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van / voortvloeit uit onoordeelkundig gebruik, onjuiste opslag of onderhoud door de Opdrachtgever zelf en/of wijzigingen die derden hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, na de datum dat het product van de ontwikkelomgeving van uwzaakmijnzaak.nl is overgezet naar de omgeving van de Opdrachtgever.
13.5 De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar uwzaakmijnzaak.nl geen invloed op kan uitoefenen.
13.6 De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen, onmiddellijk op het moment dat het product hem/haar ter beschikking is gesteld. Eventuele gebreken dienen binnen een week na ontdekking schriftelijk of per e-mail aan uwzaakmijnzaak.nl te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat uwzaakmijnzaak.nl in staat is adequaat te reageren.
13.7 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan de termijn vermeld in lid 6 van dit artikel, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
13.8 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten (uren gespendeerd aan het onderzoeken van de klacht) daardoor ontstaan aan de zijde van uwzaakmijnzaak.nl, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 
 1. Aansprakelijkheid
14.1 Behoudens opzet of grove schuld is uwzaakmijnzaak.nl nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten.
14.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is uwzaakmijnzaak.nl slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van uwzaakmijnzaak.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
14.3 uwzaakmijnzaak.nl is niet aansprakelijk voor schade (van welke aard ook), die is ontstaan doordat uwzaakmijnzaak.nl is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
14.4 Opdrachtgever vrijwaart uwzaakmijnzaak.nl voor alle aanspraken op schadevergoeding, die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van het aan de Opdrachtgever geleverde product van uwzaakmijnzaak.nl.
14.5 Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Uwzaakmijnzaak.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
14.6 uwzaakmijnzaak.nl is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens, die worden opgeslagen.
14.7 uwzaakmijnzaak.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door de Opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.
14.8 uwzaakmijnzaak.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor data-verlies: de Opdrachtgever dient eigen geuploade gegevens zelf te waarborgen.
 
 1. Vrijwaring
15.1 De Opdrachtgever vrijwaart uwzaakmijnzaak.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan uwzaakmijnzaak.nl toerekenbaar is.
15.2 Indien uwzaakmijnzaak.nl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden uwzaakmijnzaak.nl zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is uwzaakmijnzaak.nl (zonder ingebrekestelling) gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van uwzaakmijnzaak.nl en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 
 1. Intellectuele eigendom
16.1 uwzaakmijnzaak.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. uwzaakmijnzaak.nl heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
16.2 Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. “open source”) te respecteren en vrijwaart uwzaakmijnzaak.nl van enige aanspraak.
 
 1. Toepasselijk recht en geschillen
17.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij uwzaakmijnzaak.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
17.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 1. Privacy bepalingen
18.1 Persoonsgegevens worden door uwzaakmijnzaak.nl slechts gebruikt om aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en/of hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
18.2 Persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. uwzaakmijnzaak.nl zal informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden verstrekken zonder uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
 
Datum wijziging: 30-11-2016

Zo weten we in ieder geval waar we staan...

Heb je verdere vragen aan UW ZAAK, MIJN ZAAK ? Neem dan gerust contact op.